2Frame

badge-green

Welcome to 2Frame

Editing,Sound,Production,Colour,Studio,Photography,Recording,Graphics

badge-yellow
ONE STOP PRODUCTIONS
We make your
story,project,idea
happen

Latest facilities, fresh ideas & creative approach for all media productions.
Drop your idea with us, we make it happen.

2Frame Services

From production to delivery, or just pick the services you need

Production
Production
Recording
Recording
Editing
Editing
Graphics/Colour
Graphics/Colour
Sound Design
Sound Design
Deliver
Deliver

Work

Look what we do at 2Frame

  • All
  • Editing
  • Grading
  • Graphics
  • Production
  • Shoot
  • Sound
  • Studio
  • VFX & Compositing

 

 

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De hieronder aangehaalde clausules gelden als wet voor beide partijen en de klant erkent er kennis van genomen te hebben door het ondertekenen van de bestelbon.

ARTIKEL1: Toepassing
Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen,
andersluidende aankoopvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk werden overeengekomen.

ARTIKEL 2: Aanbod – Prijs
Al onze aanbiedingen, ook door middel van prijslijsten en brochures worden slechts bindend nadat ze schriftelijk door ons werden bevestigd. Nadien hebben deze een geldigheidsduur van 1 maand. Een overeenkomst bindt ons niet eerder dan vanaf de datum van verzending van onze schriftelijke orderbevestiging, getekend door onze gevolmachtigde(n).

ARTIKEL 3: Betaling – Prijs
1. Onverminderd het hiernabepaalde, is een voorschot op alle leveringen en opdrachten verschuldigd, begroot op 30% van de totale overeengekomen prijs, betaalbaar ten laatste 24 uur voor de aanvang van de opdracht of levering. Het saldo is betaalbaar te Brussel, 30 dagen na factuurdatum. Alle taksen zijn ten laste van de koper.

2. Op niet betaalde bedragen is vanaf de vervaldatum een rente van 12% per jaar verschuldigd; bij gebreke van betaling binnen de 14 dagen na de vervaldatum is een bijkomende schadevergoeding van 15% verschuldigd met een minimum van 62 euro; dit alles zonder ingebrekestelling en van rechtswege.

3. Bij niet-naleving van betalingstermijnen of niet-betaling van een wisselbrief of cheque worden alle nog krachtens andere facturen verschuldigde bedragen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4. De BTW en de daarmee gelijk te stellen belastingen zijn ten laste van de koper en worden steeds aangerekend volgens de tarieven geldend op hun tijdstip van de levering.

5. Indien een opdracht of levering wordt geannuleerd is 10% van het offertebedrag te betalen, alsmede de volledige vergoeding van aan derde verschuldigde kosten en erelonen. Indien de annulatie binnen de 6 uur voor het geplande beginuur plaatsvindt, is op de opdrachtgever 50% van het offertebedrag verschuldigd alsmede de volledige vergoeding van aan derden verschuldigde kosten en erelonen.

ARTIKEL 4: Klachten
Indien de koper of opdrachtgever niet binnen de 8 dagen, na ontvangst van de goederen of diensten schriftelijk reclameert, wordt hij geacht de door ons geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud
De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig door de koper zijn betaald, met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste van de koper is.

ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid – Schade
“2frame” raadt de kopers en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. “2frame” aanvaardt geen aansprakelijkheid
betreffende door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren van apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak ook.
“2frame” aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor beschadiging van welke aard ook of verlies van ter bewerking en, of in bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies.

ARTIKEL 7: Auteursrechten – Reproductie
1. Door het ondertekenen van de bestelbon aanvaardt de opdrachtgever de verplichting “2frame” te vrijwaren voor aanspraken van derden i.v.m. eventuele auteursrechten.

2. Wanneer daar aanleiding toe bestaat en voor zover de wet en de gebruiken dit erkennen, wordt het auteursrecht van al haar
personeel door “2frame” uitgeoefend. “2frame” behoudt zich dan ook het exclusieve recht voor over alle technische rechten van de door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren en het hermonteren, het kopiëren op weldanige wijze ook. Deze opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 8: Geschillen
In geval van betwisting, van om het even welke aard, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Who we are

Our website address is: http://2frame.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

2Frame bvba
Minervastraat 2
1930 Zaventem