2Frame

badge-green

Welcome to 2Frame

Editing,Sound,Production,Colour,Studio,Photography,Recording,Graphics

badge-yellow
ONE STOP PRODUCTIONS
We make your
story,project,idea
happen

Latest facilities, fresh ideas & creative approach for all media productions.
Drop your idea with us, we make it happen.

2Frame Services

From production to delivery, or just pick the services you need

Production
Production
Recording
Recording
Editing
Editing
Graphics/Colour
Graphics/Colour
Sound Design
Sound Design
Deliver
Deliver

Work

Look what we do at 2Frame

  • All
  • Editing
  • Grading
  • Graphics
  • Production
  • Shoot
  • Sound
  • Studio
  • VFX & Compositing

 

 

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De hieronder aangehaalde clausules gelden als wet voor beide partijen en de klant erkent er kennis van genomen te hebben door het ondertekenen van de bestelbon.

ARTIKEL1: Toepassing
Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen,
andersluidende aankoopvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk werden overeengekomen.

ARTIKEL 2: Aanbod – Prijs
Al onze aanbiedingen, ook door middel van prijslijsten en brochures worden slechts bindend nadat ze schriftelijk door ons werden bevestigd. Nadien hebben deze een geldigheidsduur van 1 maand. Een overeenkomst bindt ons niet eerder dan vanaf de datum van verzending van onze schriftelijke orderbevestiging, getekend door onze gevolmachtigde(n).

ARTIKEL 3: Betaling – Prijs
1. Onverminderd het hiernabepaalde, is een voorschot op alle leveringen en opdrachten verschuldigd, begroot op 30% van de totale overeengekomen prijs, betaalbaar ten laatste 24 uur voor de aanvang van de opdracht of levering. Het saldo is betaalbaar te Brussel, 30 dagen na factuurdatum. Alle taksen zijn ten laste van de koper.

2. Op niet betaalde bedragen is vanaf de vervaldatum een rente van 12% per jaar verschuldigd; bij gebreke van betaling binnen de 14 dagen na de vervaldatum is een bijkomende schadevergoeding van 15% verschuldigd met een minimum van 62 euro; dit alles zonder ingebrekestelling en van rechtswege.

3. Bij niet-naleving van betalingstermijnen of niet-betaling van een wisselbrief of cheque worden alle nog krachtens andere facturen verschuldigde bedragen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4. De BTW en de daarmee gelijk te stellen belastingen zijn ten laste van de koper en worden steeds aangerekend volgens de tarieven geldend op hun tijdstip van de levering.

5. Indien een opdracht of levering wordt geannuleerd is 10% van het offertebedrag te betalen, alsmede de volledige vergoeding van aan derde verschuldigde kosten en erelonen. Indien de annulatie binnen de 6 uur voor het geplande beginuur plaatsvindt, is op de opdrachtgever 50% van het offertebedrag verschuldigd alsmede de volledige vergoeding van aan derden verschuldigde kosten en erelonen.

ARTIKEL 4: Klachten
Indien de koper of opdrachtgever niet binnen de 8 dagen, na ontvangst van de goederen of diensten schriftelijk reclameert, wordt hij geacht de door ons geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud
De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig door de koper zijn betaald, met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste van de koper is.

ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid – Schade
“2frame” raadt de kopers en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. “2frame” aanvaardt geen aansprakelijkheid
betreffende door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren van apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak ook.
“2frame” aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor beschadiging van welke aard ook of verlies van ter bewerking en, of in bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies.

ARTIKEL 7: Auteursrechten – Reproductie
1. Door het ondertekenen van de bestelbon aanvaardt de opdrachtgever de verplichting “2frame” te vrijwaren voor aanspraken van derden i.v.m. eventuele auteursrechten.

2. Wanneer daar aanleiding toe bestaat en voor zover de wet en de gebruiken dit erkennen, wordt het auteursrecht van al haar
personeel door “2frame” uitgeoefend. “2frame” behoudt zich dan ook het exclusieve recht voor over alle technische rechten van de door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren en het hermonteren, het kopiëren op weldanige wijze ook. Deze opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 8: Geschillen
In geval van betwisting, van om het even welke aard, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.